preloader
© 2020, Norebro theme by Colabrio, All right reserved.
cr en

Tèm ak kondisyon

Regleman Jeneral ak Kondisyon yo

Mèsi paske ou chwazi NewCo2015 Limited, jan yo rele li lan tèm ak kondisyon yo ,Aliv. Tanpri, li Tem ak kondisyon sa yo, gen enfòmasyon enpòtan sou relasyon ou avèk Aliv. Kondisyon jeneral sa yo fikse kondisyon jeneral debaz  sou kijan nou bay ou sèvis nou yo. Ou pral vin mare pa dispozisyon sa yo yon fwa ou aksepte tèm ak kondisyon sa yo.

Nan tèm ak kondisyon sa yo, mo “Mwen”, “Pam”, “Ou” ak “Paw” yo ap itilize pou identifye Kliyan yo ,mo sa yo “Nou,” Nou menm “ak” Pa nou an “ap itilize yo identifye Aliv.

Nan kondisyon jeneral sa yo, ak deskripsyon sèvis la ki lan (annex 1), règleman sou itilizasyon ki jis la (annex 2) ak tablo plan tarif yo fòme akò avèk nou.

Deskripsyon sèvis la se yon deskripsyon detaye sou sèvis ke nou ofri, ki gen ladan karakteristik divès kalite, opsyon ak disponiblite ki nan yon sèvis.

Tablo plan pri yo montre frè yo oswa chaj ke nou ka fè ou peye pou itilizasyon sèvis nou yo. Yo genyen tou lòt enfòmasyon tankou plan prix ak kèk òf espesyal ke nou ofri. Tanpri, tcheke tablo plan yo ak anpil atansyon pou wè ki frè ak chaj ki aplike sou sèvis yo. Tanpri vizite sit entènèt nou an www.bealiv.com pou plis enfòmasyon sou tablo pri nou an. Plan pri nou yo ap aplike sèlman lè ou konekte sou rezo nou an.

Règleman sou Itilizasyon san Patipri a gen plis enfòmasyon ki pral aplike pou sèten pakè yo jan sa endike nan tablo plan prix yo.

Ki chaj kap aplike sou sèvis mwen itilize yo?

Nou gen plizyè chwa ki disponib pou ou menm sou chaj ke nou aplike pou itilize sèvis yo. Ou gen chwa sou plan tarif yo ki pral aplike pou itilize sèvis yo. Opsyon plan diferan prix yo dekri nan tablo pri a. Plan pri estanda ap aplike si ou pa achte yon plan Freedom, Liberty oswa yon plan Liberty Global lè ou sèvi avèk nenpòt nan metòd peman ki disponib yo.

Avèk ki moun akò sa ye?

Akò sa a se ant ou menm ak nou, moun ki otorize nou yo ak ajan yo ki vann minit pou telefòn mobil, SMS ak sèvis done (“ofri sèvis la”) sou rezo mobil nou an. Akò sa a, Sèvis yo, ak itilizasyon ekipman telefòn (“aparèy la”) ka gen chaj aplikab ak kondisyon. Itilizasyon ou a nan Sèvis yo pral konstitye akò ou lè ou siyen tèm ak kondisyon yo.

KISA KI ANDAN TÈM AK KONDISYON SA YO?

Nan tèm ak kondisyon yo, w ap jwenn enfòmasyon enpòtan sou:

 • Sèvis ALIV ba ou (“Sèvis”);
 • Nenpòt ekipman ke nou bay yon Sèvis ladan yo, tankou yon telefòn, appareil, tablet oswa kat SIM (kolektivman, yon “Aparèy”);
 • Tout chaj, taks, frè ak lòt bagay ke nou chaje ou oswa ki te aksepte oswa trete nan aparèy ou an (“Frè”);
 • konfidansyalite;
 • Pratik jesyon rezo
 • Limit responsabilite;
 • Rezolisyon plent; ak
 • Lòt kondisyon ki espesifye pa NOU MENM, ke nou ka modifye de tan zan tan kak afiche sou sit entènèt nou an nan www.bealiv.com (“Sit wèb la”).

Kijan pou aksepte tèm ak kondisyon sa yo?

Ou aksepte tèm ak kondisyon sa yo lè ou fè youn lan bagay sa yo: 

 • ban nou yon siyati alekri oswa elektwonik oswa konfimasyon, oswa vèbalman ki endike ke ou aksepte;
 • aktive, itilize oswa peye pou Sèvis la oswa yon Aparèy; oswa
 • louvri bwat la oswa anbalaj nan aparèy la.

Si ou pa vle aksepte tèm ak kondisyon sa yo, pa fè okenn nan operasyon sa yo. Lè ou dakò, w ap di nou ke ou gen laj legal (sa vle di ou gen 18 lane oswa plis). Si ou dakò pou yon òganizasyon, wap di nou ke ou gen otorizasyon pou siyen pou kompayi sila, ak referans a ” MWEN ”nan Tèm ak kondisyon sa yo kap deziyen òganizasyon an.

Kisa ki kapab rive si gen yon enkonpatibilite ant diferan pati ki genyen nan akò a?

Si gen yon bagay nan tèm ak kondisyon sa yo ki pa konsistan avèk yon pwovizyon nan nenpòt ki lòt pati nan Akò a, Lè sa a, sof si yo espesifye otreman, tèm ak kondisyon sila yo ap kouvri nan limit enkonsistans la.

Kijan mwen ka peye?

Metòd peman yo se lajan kach, kat kredi, kat debi, ak peman elektwonik ki gen ladan aplikasyon mobil nou an. Ou kapab tou mete Top up sou kont ou a kay youn nan ajan otorize nou yo. Lè ou mete kob sou kont ou sa pral pèmèt ou achte plan oswa itilize lajan silo jan Kont ou an akò ak pousantaj ki pa pake nou an, jan yo montre sou sit entènèt nou an.

Kisa ki ka rive si aparèy mwen pedi oswa yo vole li?

Ou dakò pou fè nou konnen si aparèy ou an pèdi oswa yo vòlè li. Yon fwa ou fè nou konnen, nou pral sispann sèvis ou. Si akizasyon yo fèt anvan ou avize nou, ou pa responsab pou chaj ke ou pa otorize. Sepandan, lefèt ke aparèy ou an oswa kont ou te itilize se prèv otorizasyon. Ou ka mande nou pou envestige chaj ou kwè ki pa otorize yo. Nou ka mande ou pou bay enfòmasyon epi ou ka soumèt enfòmasyon pou sipòte demann ou an. Si nou detèmine ke akizasyon yo pat otorize, nou pral kredite kont ou. Si nou detèmine ke akizasyon yo te otorize, nou pral enfòme ou nan 30 jou epi wap rete responsab pou Frè yo. Si ou mande pou nou pa sispann Sèvis ou, wap rete responsab pou tout Frè ki fèt yo.

Kisa mwen ka fè oswo paka fè ak aparèy telefòn mwen an?

Rezo san fil nou an se yon resous pataje, ke nou jere pou benefis tout kliyan nou yo. Si ou achte yon Plan ak pri kap pèmèt ou itilize sèvis done nou yo, ou ka itilize li pou monte sou entènèt, messagerie ak lòt aktivite ki menm jan an. Gen kèk aktivite ak itilizasyon nan sèvis nou yo ak aparèy ou yo ke ou gen dwa fé ak kèk ou paka fè.

Itilizasyon entèdi nan sèvis nou yo gen ladan:

 • Sèvi ak sèvis nou yo pou fè telemaketing oswa operasyon sant apèl
 • Revan sèvis ke ou achte bay yon lòt moun;
 • Pataje abonnman ant anpil itilizatè atravè yon PBX, yon sant apèl,
 • òdinatè, bwat SIM oswa nenpòt ki lòt mwayen;
 • Sèvi ak sèvis nou yo pou vyole, detounen oswa vyole nenpòt dwa ki pwoteje pa nenpòt copyright, mak komèsyal oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl aplikab;
 • Sèvi ak sèvis nou yo pou transmèt kontni jije ofansif, abizif, difamatwa, endesan, obsèn, ilegal, asèlman, menase oswa otreman apwopriye oswa akseptab anba lwa aplikab ak / oswa règleman;
 • Sèvi ak sèvis nou yo pou afiche, soumèt, resevwa, telechaje, pibliye, itilize, kopye oswa otreman repwodui, transmèt, retransmèt, distribye oswa sèlman kontni konsidere kòm endesan pou minè;
 • Sèvi ak sèvis nou yo pou entèfere ak, jwenn aksè san otorizasyon oswa vyole
 • sekirite itilizatè nan rezo a, oswa ekipman rezo, oswa jwenn aksè san otorizasyon nan done rezo piblik oswa prive;
 • Sèvi ak sèvis nou yo pou lòt rezon ke kominikasyon endividyèl ou yo, fè apèl  (endividyèlman, sekans oswa otomatikman) pou jenere revni pou tèt ou oswa pou lòt moun oswa jis pou pase yon apèl; oswa
 • tip apèl etranj ki pa konpatib ak itilite abonnements endividyèl yo, pa egzanp, fè apèl regilye ki kout oswa fè apèl sou plizyè nimewo nan peryòd tan trè kout.

Se pa lan règleman nou pou siveye oswa kontwole kominikasyon yo. Sepandan, si nou vin okouran de nenpòt ki itilizasyon ki entèdi ke nou di piwo yo, nou ka bloke oswa filtre sit, oswa kolabore epi notifye otorite ki apwopriye yo ak lòt pati yo, ki gen ladan, men pa limite a, lapolis oswa ajans ki aplike lwa isit yo ak lòt founisè sèvis oswa transpòtè dapre lwa Commonwealth Bahamas yo. Pou rezon legal, jan lalwa egzije la, nap bay enfomasyon sou ou oswa lòt done nou genyen konsènan itilizasyon sèvis bay otorite regilasyon Bahamas yo. Nan ka kote nou resevwa yon lòd tribinal, dapre lwa Commonwealth Bahamas yo, ki mande nou divilge idantite yon kliyan ki mal itilize sèvis la, n ap fè sa. Nou ka mete mekanism teknik soup las pou anpeche itilizasyon entèdi sèvis nou yo, si li posib teknikman. Si ou vyole itilizasyon otorize nan sèvis nou yo, ou pral oblije kouvri tout depans ki fèt kòm yon konsekans vyolasyon an.

Eske mwen ka fè Roaming ak telefòn mwen?

Roaming nasyonal: Telefòn ou ka konekte sou rezo BTC a (“Off-Net”).

Yo ka vin disponib pou ou nan tan kap vini an, sèten fwa ak sèten kote. Tanpri tcheke sit entènèt nou an pou plis enfòmasyon ak dènye enfòmasyon yo.

Roaming entènasyonal & apèl: disponiblite ak karakteristik yo ofri pou Roaming entènasyonal  ak apèl varye selon plan ou ak aparèy ou an. Tout peyi ka pa disponib pou Roaming epi peyi ki disponib yo ka chanje de tan zan tan. Vizite sit entènèt nou an pou enfòmasyon sou aksè entènasyonal, pri, sèvis ak pwoteksyon. Tout kat SIM yo ap pèmèt entènasyonal Roaming. Chaj yo pou apèl entènasyonal yo varye selon plan tarif  ou te chwazi a.

ESKE ALIV KAPAB MODIFYE SÈVIS MWEN OSWA AKO A?

Wi. Nou ka modifye, limite, sispann oswa kanpe sèvis ou a oswa akò sa nenpòt ki lè, sitou si ou angaje nan nenpòt nan itilizasyon ki entèdi ki dekri nan règleman nou yo.

Nou rezève dwa ak pouvwa chanje tout akò ak règleman, ki gen ladan men pa limite ak chanjman nan frè, chaj oswa entwodiksyon nan nouvo chaj.

Nou pral ba ou omwen trant (30) jou avi sou nenpòt ki chanjman.

Ou dakò ak tout chanjman pa ou kontinye itilize sèvis nou yo apre dat chanjman an. Si ou pa dakò ak chanjman sa yo, ou dwe kontakte nou omwen dis (10) jou anvan dat efektif chanjman an pou sispann sèvis ou yo. Nou pap responsab pou ou pou nenpòt reklamasyon ke ou fè kòm yon rezilta nan chanjman sa yo.

Nan sèten sikonstans ki limite, nou ka anpeche tou aparèy ou yo fonksyone sou rezo nou an. Si chanjman ki fèt nan sèvis ou oswa nan plan tarif ou a gen yon efè materyèl negatif sou ou, n ap fè ou konnen omwen yon mwa davans.

ÈSKE ALIV KAPAB KANPE SÈVIS MWEN?

Wi. Nou ka sispann Sèvis ou yo nan nenpòt ki sikonstans sa yo:

Sispansyon avèk avètisman

 • Lè nou beswen fè antretyen oswa tès sou Rezo a;
 • Lè li nesesè pou pwoteje sekirite ak entegrite rezo a oswa
 • redwi ensidans fwod; oswa
 • Nenpòt lòt sikonstans ki mande yon entèripsyon planifye nan sèvis la

Sispansyon san avètisman

Nou ka, san prejije sou lòt dwa nou yo anba la a, sispann oswa dekonekte Sèvis yo san avètisman nan nenpòt nan sikonstans sa yo:

 • Nan ka nenpòt ki echèk teknik nan Rezo a (entèripsyon san plan);
 • Akòz yon ijans oswa sou enstriksyon nan sèvis ijans yo oswa nenpòt ki gouvènman ki apwopriye oswa otorite oswa pou pwòp sekirite ou oswa nan yon lòt itilizatè (entèripsyon ki pa planifye);
 • Si ou pa respekte kondisyon Akò sa a, oswa si ou vyole Règleman sou Itilizasyon Ekitab la, apre w fin resevwa avi alekri sou echèk la (ki gen ladan, men pa limite a, default nan peman nan frè akòz ki anba a); oswa
 • Si ou itilize sèvis nou yo pou nenpòt nan itilizasyon ki entèdi ki dekri anwo yo.

Nou pral fè efò kenbe tout sispansyon sa yo nan yon tan ki kout epi yo dwe ba Ou avi sou sispansyon sa yo (anjeneral avètisman sa yo fèt pa SMS), eksepte nan ka ki gen fwod, lè ou an reta ak peman ou yo. Si Nou sispann Sèvis ou yo pou vyolasyon Règleman sou Itilizasyon Ekitab la, Nou dwe remete Sèvis yo depi tout bagay rentre lan lòd.

 

ÈSKE MWEN KA KANPE SÈVIS MWEN YO OSWA KONDISYON SA YO?

Wi. Ou ka mete fen nan Kontra ou depi ou ban nou trant (30) jou avètisman ekri si nou:

 • Te komèt yon vyolasyon materyèl nan Kontra sa ke nou pa kapab rezoud.
 • Nou komèt yon vyolasyon materyèl nan Akò sa ke nou te ka rezoud , e nou pa fèl nan pwochen trant (30) jou yo ke Ou bay avi ekri ki espesifye vyolasyon an epi ki egzije nou korije l.

 

ÈSKE ALIV KA KANPE SÈVIS MWEN YO OSWA KONDISYON SA YO?

Wi. Apre de san ak swasanndis (270) jou nan inaktivite, kont ou ak sèvis nou bay ou yo pral sispann san avètisman, epi tout kredi ki rete sou aparèy ou an ap tounen pou nou. Nou ka mete fen nan Kontra sa a (antyèman oswa an pati) lè nou bay trant (30) jou avètisman alekri si:

 • Ou komèt yon vyolasyon materyèl nan akò sa ke nou pa kapab rezoud.
 • Ou komèt yon vyolasyon materyèl nan Kontra sa ke nou te ka rezoud, men ou pa fèl nan trant (30) jou apre Nou te bay avi ekri ki espesifye vyolasyon an epi ki mande reparasyon yo; oswa
 • Si nenpòt ki evènman ki mansyone nan kondisyon jeneral yo rive.

 

KISA K AP PASE SI SÈVIS MWEN YO SISPANN?

Si sèvis ou sispann pa ou oswa nou, wap rete responsab pou tout chaj ki asosye ak sèvis la jouk li sispann lan, ak tout penalite yo.

 

Fen nan akò sa  oswa dat ekspirasyon nan sèvis ou a pou nenpòt ki rezon paka afekte:

 • dwa ak obligasyon pati yo ki akimile anvan revokasyon an oswa ekspirasyon an; oswa
 • Tout dispozisyon Akò sa a ki gen yon nati kontinyèl ak nenpòt lòt dispozisyon nan Akò sa ki nesesè pou entèpretasyon yo oswa aplikasyon yo.

 

Lè yo fin sispann oswa dat ekspirasyon nan Kontra sa rive oswa Sèvis ou:

 

 • Nenpòt kantite lajan kid we pa yon pati ou lòt ap dwe peye nan trant (30) jou apre revokasyon an (ki gen ladan frè revokasyon); ak
 • Ou pral sispann itilize sèvis yo.

 

Apre revokasyon kont ou pou nenpòt ki rezon, yo ka transfere nimewo ou apre yon peryòd katrevendi (90) jou. Nou pa responsab nenpòt depans oswa pèt ke ou fè akòs yon transfè .Si se sèvis ou oswa kont te sispann epi li tounen travay yo ka chaje w yon frè pou yo reaktivel.

 

KONSANTMAN OU POU YO KONTAKTE OU

Sòf si ou te chwazi pou ou pa resevwa mesaj, lavant alekri oswa elektwonik ak mesaj maketing nan men nou nan moman ou mande sèvis nou yo, nou ka kontakte

ou gratis, sou nenpòt ki nimewo telefòn san fil asiyen nan kont ou pou nenpòt ki rezon, ki gen ladan mesaj maketing, ak nan nenpòt fason lalwa pèmèt. Ou menm tou eksprime konsantman ou pou nou kontakte ou, ak nenpòt ki moun ki kontakte ou pou nou, pou nenpòt ki rezon, ki gen ladan voye bòdwo, koleksyon oswa nenpòt ki lòt kont oswa  sèvis ki gen rapò ak nou, nan nenpòt ki nimewo telefòn oswa adrès fizik oswa elektwonik kote nou ka jwenn ou, tankou nenpòt ki nimewo telefòn san fil. Ou dakò ke ALIV, ak nenpòt ki moun ki kontakte ou sou non nou , ka kominike avèk ou nan nenpòt fason, ki gen ladan tou lè l sèvi avèk yon vwa ki pre-anrejistre oswa yon vwa atifisyèl, oswa lè l sèvi avèk yon sistèm telefòn otomatik telefòn yo fè apèl yo, voye mesaj, alèt oswa yon sistèm mesaj elektwonik pou voye mesaj elektwonik. Si yon nimewo kontak ou te bay nou pa nimewò ou anko, ou dakò pou fè nou konnen ke nou pap ka jwenn ou nan nimewo sa a. Ou konnen ke ou te resevwa, epi bay otorizazyon ou ke nou kapab kontakte nenpòt ki itilizatè ki otorize sou kont ou jan sa dekri nan seksyon sa a. Ou dakò ke tout konsantman bay nan seksyon sa a ap siviv anilasyon nan sèvis ou yo ak kont ou.

 

Kijan ou ka jwenn nou?

Ou ka ekri nou sou customercare@bealiv.com, oswa rele 611 apati telefòn ou oswa ekri nou nan:  Aliv, Holy Cross Parish Centre Petersfield Road off Soldier Road P.O. Box CB-13050, Nassau, The Bahamas. 

 

KIJAN mwen ka diskite chaj mwen yo?

Si ou gen nenpòt kesyon oswa ou ta renmen diskite yon chaj, tanpri al gade pwosesis plent kliyan nou an nan customercare@bealiv.com, vizite youn nan magazen Aliv yo, rele 611 apati telefòn ou an, oswa ekri nan Aliv Customer Relations, P.O. Box 13050, Holy Cross Administration Centre, Petersfield Road off Solider Road, Nassau, The Bahamas. Si sa pa rezoud pwoblèm nan, tanpri fè nou konnen alekri. Ou dwe fè nou konnen alekri sou nenpòt diskisyon konsènan akizasyon yo sou kont ou nan 60 jou ki vini apre dat ou te resevwa premye chaj yo. Si ou pa fè sa, ou pa kapab rele nou nan tribinal pou jije nou. Si ou aksepte kredi, ranbousman oswa lòt konpansasyon oswa benefis pou rezoud yon chaj diskite, ou dakò ke pwoblèm nan rezoud konplètman epi nèt ale. Ou dwe peye chaj yo kap diskite yo  jiskaske diskisyon an rezoud.

 

KIJAN POU rezoud plent ak ALIV?

Si ou gen nenpòt plent sou sèvis nou yo, ou ka pote plent alekri (ki gen ladan voye yon imèl) nan sit entènèt la oswa nan customercare@bealiv.com oswa lè w rele 611 soti nan aparèy ou an. Nou pral trete yo dapre pwosedi plent nou yo. Ou ka jwenn yon kopi pwosedi sa a sou sit entènèt nou an. Nou pral fè tout sak lan posib nou pou rezoud plent ou an, men si nou paka rezoud plent ou a jan ou vle li a, ou ka pote plent ou bay Utilities Regulation and Competition Authority (URCA) pou li rezoud li pou ou.

 

GENERAL 

PORTABILITE NIMEWO MOBIL ( lè wap chanje rezo)

Transpò mobil nimewo se lè yon kliyan ap chanje rezo, soti nan yon founisè sèvis mobil nan yon lòt founisè sèvis mobil san yo pa chanje nimewo telefòn mobil yo, ki sijè a tèm ak kondisyon ki tabli nan dokiman sa a. Si ou vle transfere nimewo telefòn mobil ou, w ap bezwen soumèt yon demann “transfè “ , siyen yon fòm transfè sèvis mobil. Pou  transfere nimewo ou sav le di ke ou dakò ak kondisyon ki nan fòm demann nou an. Demann transfè ou an ap trete kòm yon nouvo demann sèvis epi li sijè a tèm ak kondisyon ki nan dokiman sa a epi lap tou sèvi kom avi pou revokasyon nenpòt akò ou genyen ak operatè aktyèl sèvis mobil ou a. Nou pa pral responsab de nenpòt ki reta nan apwobasyon yo oswa mank nan sèvis ke operatè mobil sèvis aktyèl ou a koze.

 

KONFIDANSYALITE

 

Nou pran angajman konfòme nou avèk dispozisyon ki nan Lwa sou Pwoteksyon 2003 a (Privacy of Personal Information) ak nenpòt lòt lwa lokal ki aplikab, menm jan yo aplike nan konfidansyalite enfòmasyon pèsonèl ou.

Nou pa pral bay okenn enfòmasyon konfidansyèl nan nenpòt ki twazyèm pati, eksepte pou kontraktè, founisè ak ajan, Selman sou yon beswen, nan bi pou yo mete ann aplikasyon ak / oswa ranfòse Kontra sa-a, sòf si out te dako a lekri ak nou.

Nou supose gen dwa kenbe dosye sou enfòmasyon kliyan, ke nou ka itilize pou obligasyon pa nou lan akò sa a, ak pou rezon ki gen menm rapò. Nou pral gen dwa divilge enfòmasyon kliyan jan yo mande sa pa nenpòt biwò legal, ajans regilasyon oswa finansyè, regilasyon oswa lòd tribinal, oswa nenpòt ki twazyèm pati (kèk nan moun ki ka deyò Bahamas), nan bi pou yo bay sèvis yo.

Obligasyon konfidansyalite a ap aplike pandan yon peryòd sis lane (6) land at li kòmanse nan jis land at li fini a apre revokasyon oswa ekspirasyon Kontra sila.

Pou plis enfòmasyon sou pratik vi prive nou an, tanpri li politik vi prive nou an sou sit entènèt nou an nan www.bealiv.com.

 

Pwopriyete Entelèktuèl

 

Dwa pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan “copyrights” ak mak ki egziste nan sèvis yo, lojisyèl, ak ekipman nou yo, yo posede pa nou menm ak moun ki ba nou lisans nou yo ki pwoteje pa lwa Bahamas entènasyonal yo. Lè ou bay sèvis ak lojisyèl pou ou, nou pa transfere oswa asiyen komen nan okenn dwa pwopriyete entelektyèl nan oswa ki gen rapò ak sèvis yo ak / oswa lojisyèl. Kote nou kreye dwa pwopriyete entelektyèl pandan oswa kòm yon rezilta nan pwovizyon an pa nou nan sèvis, lojisyèl ak aparèy, nou pral posede tout dwa pwopriyete entelektyèl sa yo.Ou dakò pa vyole, detounen, diskredite, delye oswa vyole dwa pwopriyete entelektyèl nou yo oswa nenpòt ki twazyèm pati nan nenpòt fason. Eksepte pou yon lisans limite pou itilize Sèvis yo. Lè ou Achte Sèvis li pa bay ou dwa ak ankenn lisans pou kopye, modifye, telechaje, distribye oswa revann pwopriyete entelektyèl nou yo oswa pwopriyete ntelektyèl lòt moun ki gen rapò ak Sèvis yo.

Pwopriyete entelektyèl ka sèlman itilize ak sèvis nou yo, sof si li otorize pa nou.

 

EXCLUSION GARANTI

 

Eksepte pou nenpòt ki garanti ekri ke nou ka bay sou nenpòt aparèy entelijan ou achte nan men nou , nan mezi ke lalwa pèmèt sa, nou bay sèvis ak aparèy “jan yo ye a ” ak ” tout domaj” ak san garanti. Nou pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti, eksprime oswa enplisit, konsènan:

 

 • machann oswa kapasite pou yon rezon patikilye pou sèvis ou;
 • Kòrèk routage oswa fini san yo pa erè oswa entèripsyon nan transmisyon ki gen ladan, men pa limite a, done, vwa oswa nenpòt ki pake transmèt sou rezo nou an
 •  sekirite entènèt;
 • Encryption itilize pa sèvis la;
 • Entegrite nan done yo voye, ke yo kenbe, ki estoke oswa chaj 
 • pwosedi sekirite nou yo nan yon nivo akseptab ap anpeche pèt la, modifye oswa aksè apwopriye nan done; ak
 • Sevis san Erè 

Nou pa otorize okenn moun pou fè garanti pou nou.

 

PRATIK JESYON REZO

Nou vle asire ke eksperyans rezo kliyan nou yo optimize pou anpil moun kapab itilize telefòn yo pou fè bagay yo renmen yo. Nou pran angajman pou asire ke antretyen kapab fèt

sou rezo nou an ak sou rezo founisè a. Nou pral eseye fè antretyen pwograme sou rezo nou an andeyò lè biznis nòmal, men nou ka pa toujou kapab fè sa. Si  antretyen rezo a ap fèt andeyò èdtan biznis nòmal yo, nou pral kontakte ou anvan nenpòt ki antretyen.

 

LIMITASYON RESPONSABLITE

Ou menm ak nou chak dakò limite reklamasyon pou domaj oswa lòt soulajman lajan sou chak lòt domaj dirèk ak vrè kèlkeswa teyori a nan responsablite.Sa vle di ke youn nan nou pa pral chèche domaj endirèk, espesyal, konsekan, trip oswa pinitif  pou youn nan nou. Limitasyon sa aplike tou pou nenpòt reklamasyon ou ka pote kont yon lòt pati nan limit ke nou ta oblije dedomaje pati sa a pou reklamasyon sa a. Ou dakò ke nou pa responsab pou nenpòt ki pwoblèm ki te koze pa ou oswa nenpòt ki twazyèm pati, oswa pa nenpòt zak Bondye. Ou menm tou dakò ke nou pa responsab pou nenpòt ki mesaj rate oswa efase, nenpòt enfòmasyon (tankou foto) ki pèdi oswa efase si nou ap travay sou aparèy ou an, oswa nenpòt ki pwoblèm oswa reta nan konekte ak aparèy ou an lè wap voye yon SMS oswa yon apèl nan 911. oswa nenpòt ki lòt sèvis ijans. Tout plent yo dwe fèt nan lespas 2 zan apatide dat plent lan rive.

Responsablite maksimòm lan pou tout reklamasyon ou yo ki gen rapò ak yon Sèvis ki bay dapre Kontra sa-a, si wi ou non pou vyolasyon kontra a, vyolasyon garanti oswa nan zak kriminèl, ki gen ladan neglijans, yo pral limite a sòm total de valè chaj yo peye oswa peyab anba Of sèvis ki enpòtan pandan 12 mwa anvan yo anba kote Sèvis la te mande reklamasyon 

 

INDEMNIFICATION

Ou dakò pou w defann, dedomaje, epi kenbe nou ak direktè nou yo, ofisye yo, ak anplwaye nou yo inofansif nan nenpòt reklamasyon ki rive soti nan Sèvis ke nou bay la oswa Aparèy la, ki sou Kontra a, oswa vyolasyon nan nenpòt lwa oswa règleman ,dwa yo nan nenpòt ki twazyèm pati, pa nenpòt moun ki sou kont ou oswa ke ou pèmèt itilize ak sèvis la oswa aparèy ou an.

 

SEVERABILITE

Si yon kondisyon nan Akò sa a pa efikas legalman, rès Akò a sipoze efikas. Nou kapab ranplase li legalman ak youn ki  ki sanble li.

 

RANVWA

Vyolasyon an oswa reta nan nenpòt nan Akò sa a fè egzèsis oswa ranfòse nenpòt dwa, pouvwa oswa remèd ki anba la a pa pral konsidere kòm yon egzansyon nan dwa sa yo, pouvwa oswa rekou; pa gen okenn egzèsis yon sèl oswa yon pati nan yon sèl nan dwe opere nan yon fason ke yo anpeche fè egzèsis la oswa fè egzèsis nan li oswa nan nenpòt ki dwa, pouvwa oswa remèd nan nenpòt ki okazyon ki vin apre.

 

FÒS MAJÈ

Nou pa responsab okenn pèt oswa domaj, reta oswa echèk nan pèfòmans sèvis yo oswa fasilite yo bay akòz de bagay ke nou paka kontwole tankou, katastwòf natirèl, aksyon gouvènman, otorite militè oswa nenpòt lòt otorite konpetan, operatè rezo telekominikasyon, lagè nasyonal oswa revòlt ijans, ajitasyon sivil, dife, eksplozyon, aksidan, inondasyon, tranblemanntè, siklòn, zeklè, kondisyon metewolojik trè grav, tanpèt mayetik, epidemi, eten oswa eten, blokaj, grèv ak lòt diskisyon travay … (kit se nan konpayi an, kit se lòt moun), zak teworis, zak vandalis oswa zak ke yo rekonèt kòm “fòs majè”. Ou dakò ke nou pa responsab anyen ki se konsekans dirèk oswa endirèk yon evènman nan fòs majè ak reklamasyon, Ou pral gen pou pwouve ke responsablite a leve eki paka lye nan okenn fason oswa key o ka jwenn nan oken evènman sa yo oswa nenpòt konsekans ladan l ‘ak nan absans prèv sa yo, nou pa dwe oblije fè nenpòt ki kredi, pro-propozisyon oswa ranbousman nan respè nan … nan reklamasyon sa yo.

 

SÈVIS SOU ENTÈNASYON SOU ENTÈNÈT

Lè ou antre nan MyALIV, ou pral gen aksè pou rechaje kont ou yo sèvi ak sèvis ALIV tankou minit pou pale, SMS ak done yo. Achte appareil aktyèlman pa disponib sou sit entènèt nou an.

 

Ranbousman / politik sou retou

Ou ka sèlman rechaje telefòn ou ak achte plan telefòn sou sit entènèt nou an. Kòm sa yo se pwodwi vityèl, yo pa ka ranbouse. Si ou gen nenpòt pwoblèm ak plan ALIV ou a oswa appareil, tanpri kontakte nou. Pou tout lòt sèvis yo, tanpri vizite nou nan magazen.

 

Restriksyon sou Ekspòtasyon

Nou pa fè ekspòtasyon anken pwodwi ALIV oswa sèvis an deyò Bahamas.

 

Politik pou livrezon

Ou ka sèlman rechaje telefòn ou ak achte plan telefòn sou sit entènèt nou an. Kòm sa yo se pwodwi vityèl, yo pa ka ranbouse. Si ou gen nenpòt pwoblèm ak plan ALIV ou a oswa appareil, tanpri kontakte nou. Pou tout lòt sèvis yo, tanpri vizite nou nan magazen.

 

LWA KI APLIKAB

Akò sa a ekri selon lwa yo nan Commonwealth la nan Bahamas. Pati yo soumèt bay jiridiksyon san konte nan tribinal yo nan Commonwealth la nan Bahamas.

 

Anèks 1

DESKRIPSYON SÈVIS LA

Aliv bay itilizatè yo sèvis kominikasyon elektwonik vwa ak done sou gwo vitès LTE sou rezo li a (bann 13 ak bann 4) lè l sèvi avèk fib optik pou’l konekte sou sit IP

Sèvis ki disponib yo enkli vwa ak definisyon segondè, voye tèks mesaj, done gwo vitès ak telechaje, mesajri, sèvis entènasyonal long distans ak itinérance entènasyonal sou rezo patnè. Tanpri tcheke sit entènèt nou an, www.bealiv.com, pou dènye kouvèti rezo a.

 

Anèks 2

RÈGLEMAN SOU ITILIZASYON 

ENTWODIKSYON

Politik sa a ki itilize jis (“Policy”) gen rapò ak itilizasyon ou nan sèvis mobil nou an. Li fèt pou asire ke nou ka founi ou yon gwo valè, sèvis rapid ak fyab. Règleman sa a aplike sou tout sèvis nou ofri yo. Sa a gen ladan tou lòt Sèvis ke nou ka ajoute nan lavni.

Lè ou itilize sèvis nou yo, ou dakò pou w respekte règleman sa yo epi ou rete responsab pou w konfòme ak yo. Ou dwe asire ke depi ou itilize Sèvis yo, oswa nenpòt ki lòt moun ki  kont ou, konfòm ak règleman sa yo tou. Ou responsab pou tout itilizasyon Sèvis yo nan kont ou epi pou nenpòt ki vyolasyon règleman , si wi ou non itilize oswa  eseye fè, si ou te konnen oswa ta dwe konnen, si ou pa te fè oswa ou te eseye itilize , kontribye nan oswa aji ak lòt moun oswa pèmèt itilize rive pa omisyon. Ou dakò ke nou pa responsab pou nenpòt nan aktivite ou lè l sèvi avèk rezo nou an ak / oswa sèvis nou yo.

Nou ka chanje oswa modifye règleman sa a nenpòt ki lè. Chanjman nan règleman sa a ap afiche sou sit entènèt nou an nan www.bealiv.com. Tanpri tcheke sit entènèt nou an detanzantan pou nenpòt ki revizyon nan règleman sa a. Si nou fè chanjman materyèl nan règleman sa a, nou pral ba ou yon avi trant (30) jou. Ou rekonèt epi mwen dakò ke aksè ou a sou sit entènèt nou an ak itilizasyon ou nan sèvis nou yo apre nenpòt ki chanjman règleman afiche endike aksepte ou nan chanjman sa yo.

 

Itilize rezo trop

Sèvis nou yo fèt pou itilize nòmal moun-a-moun nan telefòn ou epi ou ka aksepte tèm ak kondisyon estanda nou yo pou sèvis chak mwa. Nou kontwole l ‘an akò ak tèm sa yo ak kondisyon. Si ou depase plis pase 100 GB chak mwa sou yon plan 30 jou san limit oswa plis pase 30 GB chak semèn sou yon plan 7 jou, nou rezève dwa pou ralanti oswa redwi vitès ki disponib pou ou, epi nou ka sispann sèvis ou tou. Si nou dekouvri ke ou ap pale pou plis pase 7,500 minit oswa voye plis pase 4,500 mesaj tèks pou chak mwa, nou rezève dwa a limite aksè ou a apèl e nou ka sispann sèvis ou yo. Politik nou an ki itilize jis tou limite apèl ak tèks nan yon maksimòm de decan (200) nimewo diferan chak mwa. Anplis de sa, apèl yo limite a yon maksimòm de (2) èdtan pou chak apèl. Yon fwa ke yon apèl te rive nan de (2) èdtan, li pral otomatikman dekonekte. Sepandan, ou pral kapab rele menm nimewo a imedyatman apre.

Demo Title

Demo Description


My first Popup

This will close in 20 seconds

This will close in 20 seconds